Plán rozvoje byznysu

Každý podnikatelský záměr vychází z nějaké vize, o které jsme přesvědčeni, že její dosažení nám přinese úspěch v podnikání, zisk, posune naši firmu dále a před naši konkurenci. Plán rozvoje byznysu (= rozvojový plán firmy) by nám měl pomoci tuto vizi popsat a specifikovat konkrétní kroky a okolnosti, které povedou k úspěšnému naplnění této vize.

Plán rozvoje byznysu (v nadnárodních společnostech rovněž označovaný jako BDP, tj. Business Development Plan) je strategický dokument popisující krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé obchodní cíle (v horizontu 3-5 let), důvody, proč jsme přesvědčeni, že stanovené cíle jsou dosažitelné, a to včetně plánu, jak cílů dosáhneme a základní informace o prostředí, organizaci a klíčových lidech, skrze které budeme strategii realizovat.Plán rozvoje byznysu pokrývá všechny aspekty procesu plánování ve firmě a může mít různou podobu s ohledem na cíle, typy produktů a služeb a cílovou zákaznickou skupinu. Zahrnuje v sobě jednotlivé dílčí plány z oblastí marketingu, financí, lidských zdrojů, provozu atd. s důrazem na klíčové projekty, které nás dovedou ke stanoveným cílům.

Pro názornost si nyní jednotlivé části BDP rozdělíme do následujících kapitol, kterým se budeme podrobněji věnovat v dalších článcích:

Než začneme vytvářet jednotlivé kapitoly plánu, stanovme si klíčové ukazatele (tzv. KPIs) pro vyhodnocení úspěšnosti firmy. Z pohledu výkonnosti celé firmy se jedná o ukazatele typu tržby, provozní zisk, organický růst, produktivita, personální náklady apod., případně další ukazatele vztahující se ke klíčovým činnostem či produktům firmy. Pokud si tedy např. stanovíme, že v příštím roce chceme udržet organický růst na 5%, tržby zvýšit o 7% a personální náklady snížit z 30% na 28%, pak by jednotlivé kroky ve vytvářené strategii měly vést k naplnění těchto cílů.

Na závěr bych zdůraznil, že pro vytvoření kvalitní a úspěšné rozvojové strategie je nezbytná důkladná analýza a pochopení trendů dosavadního vývoje a podnikatelského prostředí, přehled o nových trendech a technologiích v našem oboru podnikání, které nám mohou přinést nové příležitosti růstu či zvýšení efektivity, inovativní myšlení, schopnost vytvořit reálný a hlavně realizovatelný plán, který následně musíme umět správně řídit ke stanoveným cílům. Bez těchto základních stavebních kamenů nám jinak v rukou zůstane pouze hromada popsaného bezcenného papíru, který nám nejenže nepomůže dosáhnout růstu a úspěchu, ale navíc nám vezme spoustu drahocenného času, který jsme vynaložili na vytvoření a řízení plánu rozvoje byznysu.