Stanovení taktiky vedoucí k dosažení cílů v marketingovém plánu

V sedmém kroku při vytváření marketingového plánu se zaměříme na volbu vhodné taktiky, skrze kterou budeme realizovat stanovenou strategii, a která nás dovede ke splnění stanovených cílů. Zvolená taktika by nám měla dát odpověď, jak konkrétně dosáhneme cílů, jaké aktivity k jejich dosažení povedou, jaké nástroje, kanály či metody použijeme. Nejdůležitějšími kritérii, která ovlivní a rozhodnou o výběru vhodných taktik, by měly být:

  • dosažitelnost cílové zákaznické skupiny (tj. např. nebudeme inzerovat v médiích, která naši zákazníci nesledují, nečtou apod.) a
  • ROMI (Return On Marketing Investment), tj. kritérium návratnosti peněz vložených do realizace marketingového plánu.

Zvolenou taktikou může např. být:

  • PR kampaň ve vybraných médiích
  • telemarketing na vybranou skupinu zákazníků
  • prezentace na veletrhu či roadshow
  • e-mailová nebo letáková reklamní kampaň
  • inzerce na internetu nebo v tisku
  • sociální média a virální marketing
  • spotřebitelská soutěž
  • atd.

Pro dosažení cíle můžeme samozřejmě použít i kombinaci více taktik, které se budou vzájemně doplňovat, podporovat, a to jak paralelně, tak i v návaznosti jedna na druhou. Tak např. pokud v rámci kampaně vytvoříme speciální microsite s prezentací produktu a soutěží, ve které se zájemce musí zaregistrovat a poskytnout nám e-mail či telefon, můžeme prodej produktu podpořit následným e-mailingem či telemarketingem, což nám pomůže zvýšit úspěšnost, zvýšit efektivitu kampaně.

Každou plánovanou aktivitu bychom se měli snažit rozpracovat do jednotlivých elementů, abychom přesně věděli, co vše bude obnášet. Pokud tedy bude např. naším cílem zvýšení užití našeho produktu, pak jako taktiku můžeme zvolit uživatelské školení zákazníků a to za a) prostřednictvím online semináře a za b) uspořádáním prezenčního semináře (tj. školení v učebně). Potřebnými elementy pro realizaci těchto aktivit pak mohou být v případě a) e-mailový distribuční seznam, registrační systém, e-mailová pozvánka, Power Pointová prezentace, audio a online technologie atd., a v případě b) např. telefonní seznam zákazníků, registrační systém, Power Pointová prezentace, učební prostory, projekční technika atd.